Tuleoht kortermajas: napsitavad naabrid ja aegunud juhtmestik

EKÜL ja Päästeamet viisid tänavu läbi tuleohutusalase tevitusprojekt, mille ühe osana viidi läbi veebiküsitlus, millega koguti korteriühistute esindajate arvamusi korterelamute tuleohutuse teemal.

Küsimustikule vastas 269 korteriühistu esindajat, nende hulgas korteriühistute juhid, juhatuse liikmed, korteriühistu liikmed, majaelanikud ja sotsiaaltöötajad, kelle klientide hulgas on kortermajade elanikud.

Veidi üle poolte vastanuist leidsid, et nende majas pole tuleohutus probleemiks ja 46 protsenti vastanuist oli arvamusel, et kodumajas on probleem olemas.

Kuigi enamik vastanuist polnud tuleõnnetust kodumajas kogenud, nentis 19 protsenti vastanuist, et punane kukk on kahjuks nende eluaset väisanud.

«Põhjuseid esitati mitmeid, teiste seas näiteks keldri- ja puukuuride põlengud, mittekorras elektriseadmetest või küttekoldest alguse saanud tulekahju jne,» loetles EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla.

Suurimaks tuleohuks oma majas peetigi aegunud elektrijuhtmeid, ebaseaduslikke või puudustega küttekoldeid, süttiva kraami hoiustamist keldrites, aga ka suitsetavaid ja napsitavaid naabreid. Samuti valmistas vastanutele muret elanike komme kasutada trepikoda ning evakuatsiooniteid kolikambrina.

«Kui trepimademel troonib kellegi vana kapp, vähendab see päästetee laiust,» selgitas Päästeameti Lääne päästekeskuse ohutusjärelvalvebüroo peainspektor Erti Suurtalu EKÜL ajakirjas Elamu.

Kelder on Suurtalu sõnul arvestatud tuletõkkesektsiooniks, seal ei tohiks hoiustada ohtlikke, veel enam isesüttivaid materjale.

Trepikojas võib saatuslikuks saada ka hooletu ümberkäimine tulega: hõõguvast suitsukonist või küünlast võib samuti tulekahju alguse saada.

Küsitlusest selgus, et kortermaja tuleohutus läheb inimestele korda. Üle 70 protsendi vastanutest märkis, et korterites on suitsuandurid, üle 60 protsendil on trepikodade välisustel libliklukud, trepikodade aknad avatavad ja evakuatsiooniteed vabad. Ka on pea pooled vastanuist tutvunud Päästeameti või EKÜL jagatud tuleohtusalaste infomaterjalidega.

Päästeameti ohutusjärelevalve järgmise aasta üheks fookuseks on tuleohutusnõuete täitmine kortermajade üldkasutatavatel pindadel. Kavas on läbi viia kontrollkäike kortermajades, esimene kontrollreid toimub 15.-19. jaanuaril 2018.

Allikas: Postimees

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *